Dotacje UE

Beneficjentami dofinansowania mogą być zarówno firmy, jak i osoby prywatne. AZ Energy udziela informacji na temat warunków dostania dotacji.

Dotacje UE

W propozycji budżetowej UE przewidziane dla Polski środki na realizację polityki spójności wynoszą 82,5 mld euro. Oznacza to, że Polska pozostanie największym beneficjentem polityki spójności UE spośród wszystkich państw członkowskich.

Perspektywa 2014-2020 zakłada że, projekty podlegające wsparciu będą musiały odpowiadać dziedzinom najbardziej istotnym w kontekście rozwoju kraju.

W związku z powyższym dotacje unijne można pozyskać na:

 • badania naukowe i ich komercjalizację;
 • innowacje i powiązania pomiędzy sferą B+R a przedsiębiorstwami;
 • kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe) oraz transport przyjazny środowisku (kolej, komunikacja publiczna);
 • cyfryzację kraju (e-usługi administracji, szerokopasmowy dostęp do Internetu);
 • zieloną energię (odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna);
 • aktywizację zawodową i rozwój kapitału społecznego.

Zasadniczym czynnikiem decydującym o wyborze danego projektu do dofinansowania będzie jego wpływ na jak najlepsze wykorzystanie potencjału regionów. Promowane będą także przedsięwzięcia wprowadzające innowacyjne rozwiązania na rynek, z których efektów można korzystać długofalowo.

Alokacja środków unijnych w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych.

Program

Alokacja (mln euro)

Infrastruktura i Środowisko 27 413,7
Inteligentny Rozwój 8 613,9
Wiedza, Edukacja, Rozwój 4 689,3
Polska Cyfrowa 2 172,5
Polska Wschodnia 2 000,0
Pomoc Techniczna 700,1
Regionalne Programy Operacyjne 31 276,9

Programy operacyjne 2014 - 2020 umożliwiają otrzymanie dofinansowania  w formie bezzwrotnych dotacji w wysokości do 70%

W ramach poszczególnych osi priorytetowych wspierane są operacje mające m.in. na celu:

 • rozwój i zwiększenie wykorzystania energii wiatrowej obejmujące roboty i wyposażenie w środki i zasoby z zakresu infrastruktury i urządzeń niezbędnych do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne wraz z przyłączeniem;
 • rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej obejmujące roboty i wyposażenie w środki i zasoby z zakresu infrastruktury i urządzeń niezbędnych do wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej na potrzeby własne wraz z przyłączeniem;
 • przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów na wykorzystujące pompy ciepła, obejmujące roboty i wyposażenie w środki i zasoby z zakresu infrastruktury i urządzeń niezbędnych do wytwarzania energii cieplnej na potrzeby własne.

Przykładowe typy projektów podlegających dofinansowaniu:

 • Zakup i instalacja kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych.
 • Zakup i instalacja pomp ciepła.

Dokumenty wymagane w procesie aplikowania o środki unijne dla instalacji OZE o mocy powyżej 40 kWp to m.in.:

 • projekt budowlany z uzgodnieniami
 • pozwolenie na budowę (prawomocne)
 • decyzja środowiskowa
 • decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE (Urząd Regulacji Energetyki)
 • uzgodnienia z zakładem energetycznym (warunki techniczne przyłącza, umowa na przyłączenie źródła OZE)

Współpracujemy z firmami, które kompleksowo opracowują wnioski o dofinansowanie z UE. Współpracując z nami mogą Państwo liczyć na obsługę w tym zakresie.


Copyright © 2019   www.azenergy.pl. Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Polityka Prywatności.