Dofinansowanie z WFOŚiGW

Wsparcie dla osób z woj. zachodniopomorskiego, które niekwalifikują się do Programu „Czyste Powietrze”.

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Szczecinie podjął decyzję o uruchomieniu kolejnej edycji programu pożyczek dla osób fizycznych na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby.

Wysokość środków w programie wynosi 10 mln zł. Program przeznaczony jest dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, którzy spełniają warunki regulaminu oraz nie kwalifikują się do Programu „Czyste Powietrze”.

Rodzaje przedsięwzięć podlegających finansowaniu:

 • linia A1 - Ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów oraz zwiększenie efektywności energetycznej poprzez budowę, przebudowę i modernizację indywidualnych źródeł ciepła oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub/i chłodu, z wyłączeniem zadań, które kwalifikują się do finansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze”.
 • linia A2 - Ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów oraz zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji elektryczności z wyłączeniem zadań, które kwalifikują się do finansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze”.
 • linia A3 - Ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów poprzez zakup pojazdów o napędzie elektrycznym (kwota dofinansowania do 150 000 zł brutto).
 • linia A4 - Ograniczenie negatywnego oddziaływania na stan powietrza i zdrowie mieszkańców azbestowych pokryć dachowych i innych materiałów wykonanych z azbestu poprzez ich utylizację.
 • linia A5 - Ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych poprzez kompleksowe działania termomodernizacyjne z wyłączeniem zadań, które kwalifikują się do finansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze”.
 • linia B1 - Zadania inwestycyjne polegające na: ograniczeniu wprowadzania zanieczyszczeń do wód i gleby, oraz ochronie zdrowia mieszkańców poprzez budowę, przebudowę i modernizację indywidualnych przyłączy kanalizacyjnych.
 • linia B2 - Zadania inwestycyjne polegające na zatrzymaniu i magazynowaniu wody deszczowej.

Nabór wniosków

Nabór wniosków w Programie ma charakter ciągły i trwa od 15 października 2018 r. do 28 czerwca 2019 r. lub do wyczerpania środków.

Zasady częściowego umorzenia pożyczki:

 • 1. Na wniosek Beneficjenta, Fundusz może wyrazić zgodę na umorzenie części pożyczki:

 • a) zadań z linii A1, A4, A5, B1 i B2, beneficjent może ubiegać się o umorzenie po spłacie 70% udzielonej pożyczki, a wysokość umorzenia może wynieść do 30% wartości udzielonej pożyczki.
 • b) zadań z linii A2 określonych, beneficjent może ubiegać się o umorzenie po spłacie 80% udzielonej pożyczki, a wysokość umorzenia może wynieść do 20% wartości udzielonej pożyczki.
 • c) zadań z linii A3 beneficjent może ubiegać się o umorzenie po spłacie:
 • w przypadku zakupu nowego auta - 90% udzielonej pożyczki, a wysokość umorzenia może wynieść do 10% wartości udzielonej pożyczki,
 • w przypadku kasacji auta z silnikiem spalinowym - 80% udzielonej pożyczki, a wysokość umorzenia może wynieść do 20% wartości udzielonej pożyczki. Warunkiem uzyskania 20% umorzenia otrzymanej pożyczki jest potwierdzenie posiadania prawa własności do pojazdu, w dniu kasacji, jednak nie krócej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 • 2. Pożyczka może zostać częściowo umorzona jeśli:
 • a) Beneficjent spłacał terminowo raty kapitałowo-odsetkowe i suma opóźnienia w spłacie, licząc od pierwszego dnia spłaty, nie przekracza 30 dni,
 • b) Pożyczka została udzielona na okres co najmniej 5 lat,
 • c) Beneficjent spłacił wymagany procent pożyczki,
 • d) Beneficjent zakończył realizację zadania w terminie określonym w umowie dofinansowania,
 • e) W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt ekologiczny określony w umowie dofinansowania.
 • 2. W przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki umorzenie nie jest przyznawane.
 • 3. Kwota umorzenia nie może przekroczyć 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych).

Szczegółowa informacja znajduje się na stronie:
www.wfos.szczecin.pl


Copyright © 2019   www.azenergy.pl. Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Polityka Prywatności.